Predchádzajúca výstava

Večný úsvit

8. decembra 2022 - 25. februára 2023

TLAČOVÁ SPRÁVA

Galéria FOG na svojej ďalšej kurátorskej výstave predstavuje významnú osobnosť slovenskej fotografie Juditu Csáderovú, s výberom diel z dvoch cyklov zo 70. a 80. rokov Zrkadlenie – Prebudenie a Stopy. Zároveň tiež dáva priestor umelcom z mladšej generácie. So svojimi najnovšími svetelnými objektmi s názvom Bio Core, ktoré boli vytvorené špeciálne pre túto výstavu, sa predstaví AUSGANG Studio, Radovan Dranga a Alex Zelina. Snahou galérie je nielen prepájať generačne rozdielne prístupy k tvorbe, ale taktiež spoločnú motiváciu, ktorou je v oboch prípadoch dôležitosť experimentovania a manipulácie v procese tvorby.

Kým svet Judity Csáderovej je snový, poetický a kontinuálny, v tvorbe AUSGANG Studia narážame na niekedy až drastický odraz reality dnešného sveta, v ktorom technológia a jej vymoženosti naberajú väčšiu dôležitosť ako živé formy. V oboch prípadoch však sledujeme príbehy od ich zrodu až po moment pominutia. Csáderová využíva svoje skúsenosti s prácou so svetlom a hĺbkou ostrosti a hrá sa tak s videním diváka. Svetelné objekty Drangu a Zelinu idú priamo k podstate veci, ale zároveň taktiež spoliehajú na imagináciu svojho diváka, ktorý je schopný uchopiť príbeh a dať mu vlastný význam.

V Csáderovej cykle Zrkadlenie – Prebudenie využíva autorka figurálny motív, ktorý vkladá do manipulovaných krajín vytvorených z rôznych rekvizít, ktoré vznikli práve spomenutou hrou s hĺbkou ostrosti. Séria fotografií tvorí príbeh zobrazujúci kolobeh života. Cyklus Stopy je jeho pokračovaním a zároveň aj uzavretím. Použitý piesok ako základný materiál umožňuje vytvoriť odtlačok, ktorý zachytáva na svojom fotoaparáte ako plastický obraz so zdanlivo vypuklým povrchom. Uchováva tak daný moment, ktorý je pominuteľný, ale zároveň večný na zhotovenej fotografii.

Dvojica autorov Radovan Dranga a Alex Zelina, ktorí spoločne tvoria pod hlavičkou AUSGANG Studio, sú na slovenskej umeleckej scéne osobitým zjavom. Vytvorili si vlastný koncept, v ktorom pomocou káblov, odpadu, svetla a hudby vytvárajú fiktívne svety odkazujúce na víziu dystopickej budúcnosti. V prípade vystavených objektov je pridanou hodnotou aj organický materiál – živé huby, ktoré obrastajú nádoby s embryami robotických bytosti. Toto spojenie je tu po formálnej stránke v priamom kontraste, ale po stránke ideovej len umocňuje možnosť vnímať život na dvoch úrovniach.

I keď sa môže na prvý pohľad zdať, že vystavované diela nemajú spoločného menovateľa a už len spôsobom technického prevedenia a vzhľadom na časový odstup sú nespojiteľné, opak je pravdou. Prepojenie nachádzame nielen v spoločnom motíve vody a skla či fragmentov tela a krajiny, ale aj vo veľmi silnej paralele medzi zrodom a večnosťou. Moment prebudenia je tu natrvalo uchovaný v analógových fotografiách a svetelných objektoch. Tie však naše vnímanie zámerne krivia a deformujú a nútia nás tak zamýšľať sa nad tým, či to, čo nám prezentujú, je naozaj to, čo vidíme. 

Predchádzajúce výstavy

HRY MYSLE 7. decembra 2023 - 24. februára 2024